Zapewniamy materiały
dydaktyczne

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu branży szkoleniowej oraz chcąc podnieść jakość szkolenia naszego ośrodka rozpoczynamy działalność w zakresie kursów na instruktorów nauki jazdy. Ośrodek posiada akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty jako placówka prowadząca działalność oświatową realizowaną w formie kursów prawa jazdy kat. B i A. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie w szkoleniu.

Wymagania do rozpoczęcia kursu instruktora nauki jazdy  kat. B:

– kandydat posiada prawo jazdy kat. B co najmniej od 2 lat

– kandydat posiada orzeczenie psychologiczne i lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy

– osoba nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Program kursu na instruktora nauki jazdy:

Cześć teoretyczna – wykłady 130 godzin zajęć dydaktycznych

1. Psychologia – 10h

2. Metodyka nauczania – 50h

3. Prawo o ruchu drogowym – 30h

4. Technika kierowania i obsługi pojazdu – 18h

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10h

6. Zasady prowadzenia ośrodka – 6h

7. Technika i taktyka jazdy – 2h

8. Praktyka instruktorska – 4h

Część praktyczna – 85 godzin zegarowych

– udział w zajęciach praktycznych w charakterze obserwatora prowadzonych w ruchu miejskim

– udział w charkterze oberwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców

– przeprowadzenie 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem

– przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora co najmniej 4 godzin zajęć praktycznych w zakresie kateogrii prawa jazdy objętych szkoleniem

Harmonogram części praktycznej ustalany jest indywidualnie w ośrodku szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia kandydat na instruktora otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kandydatów na instrukotra nauki jazdy.

Kadra:

Zajęcia na kursie instruktora nauki jazdy prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

  • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
  • instruktorów nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
  • psychologa
  • pedagoga

Egzamin państwowy po kursie instruktora nauki jazdy składa się z 3 części:

I –  egzamin testowy
II – prezentacja losowo wybranego tematu na podstawie przygotowanego w podczas egzaminu konspektu
III – egzamin na placu manewrowym i w ruchu drogowym: omówienie a następnie wykonanie wylosowanych zadań

Szczegóły oraz zapisy pod numerem  tel. 506 500 408 lub (86) 211 16 70

Dla jednych "prawko" to oczywistość, dla mnie kat. C+E to droga do pracy w którą uwielbiam. Z Bocianem wszystko poszło szybko i sprawnie. Świetna atmosfera i najlepsze przygotowanie do egzaminu i dalszej przygody za kółkiem jakie widziałem. Wielki szacunek dla instruktorów i całego zespołu. Widzimy się na następnych kategoriach ?

Oskar Gołdyn

Opinia z facebook.com