Zapewniamy materiały
dydaktyczne

Najbliższe szkolenie rozpoczyna się 14.10.2023!

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu branży szkoleniowej oraz chcąc podnieść jakość szkolenia naszego ośrodka rozpoczynamy działalność w zakresie kursów na instruktorów nauki jazdy. Ośrodek posiada akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty jako placówka prowadząca działalność oświatową realizowaną w formie kursów prawa jazdy kat. B i A. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie w szkoleniu.

Wymagania do rozpoczęcia kursu instruktora nauki jazdy  kat. B:

– kandydat posiada prawo jazdy kat. B co najmniej od 2 lat

– kandydat posiada orzeczenie psychologiczne i lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy

– osoba nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Program kursu na instruktora nauki jazdy:

Cześć teoretyczna – wykłady 130 godzin zajęć dydaktycznych

1. Psychologia – 10h

2. Metodyka nauczania – 50h

3. Prawo o ruchu drogowym – 30h

4. Technika kierowania i obsługi pojazdu – 18h

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10h

6. Zasady prowadzenia ośrodka – 6h

7. Technika i taktyka jazdy – 2h

8. Praktyka instruktorska – 4h

Część praktyczna – 85 godzin zegarowych

– udział w zajęciach praktycznych w charakterze obserwatora prowadzonych w ruchu miejskim

– udział w charkterze oberwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców

– przeprowadzenie 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem

– przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora co najmniej 4 godzin zajęć praktycznych w zakresie kateogrii prawa jazdy objętych szkoleniem

Harmonogram części praktycznej ustalany jest indywidualnie w ośrodku szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia kandydat na instruktora otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kandydatów na instrukotra nauki jazdy.

Kadra:

Zajęcia na kursie instruktora nauki jazdy prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

  • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
  • instruktorów nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
  • psychologa
  • pedagoga

Egzamin państwowy po kursie instruktora nauki jazdy składa się z 3 części:

I –  egzamin testowy
II – prezentacja losowo wybranego tematu na podstawie przygotowanego w podczas egzaminu konspektu
III – egzamin na placu manewrowym i w ruchu drogowym: omówienie a następnie wykonanie wylosowanych zadań

Szczegóły oraz zapisy pod numerem  tel. 506 500 408 lub (86) 211 16 70

zdane za pierwszym razem, dziękuję p.Krysi mojej instruktorce za cierpliwość, wyrozumiałość, Danielowi za fachową wiedzę teoretyczną, jesteście super ?

Anita Bachorek

Opinia z facebook.com